Substrat do dachów

Substrat do dachów

Intensywny:
Podłoże odpowiednie do ogrodów dachowych i dachów wegetacyjnych o wysokości podłoża roślinnego zwykle większej niż 200 mm. Przy wysokich grubościach podłoża celem jest zbliżenie się do naturalnego profilu gleby i sadzenie krzewów, drzew liściastych lub iglastych. W podłożu składnik organiczny (próchnica) ma pierwszeństwo przed nieorganicznym (mineralnym).
Ekstensywny:
Podłoże odpowiednie do zakładania ogrodów dachowych i dachów wegetacyjnych o wysokości podłoża roślinnego od 60 do 200 mm, z przewagą roślin kserofilnych i pozbawionych składników odżywczych. W podłożu składnik nieorganiczny (mineralny) przeważa nad organicznym (humus).