Geowłókniny

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) i/lub termicznie w wyniku zgrzewania. Geowłókniny znajdują zastosowanie w kontakcie z różnymi elementami konstrukcji w budownictwie inżynieryjnym lub podczas prac geotechnicznych, takich jak: budowa dróg i torowisk, budowa tuneli i prace podziemne, tworzenie zbiorników wodnych i zapór, ochrona wodoszczelnych membran polimerowych w dachach płaskich, tworzenie zielonych dachów i fasad, zabezpieczenie nabrzeży rzek i kanałów, budowa wysypisk odpadów, parkingów i chodników. Geowłóknina stanowi warstwę separacyjną pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji budowlanych oraz pomiędzy gruntami lub kruszywem o różnym uziarnieniu, warstwę podkładową stabilizującą grunt pod geosiatkami, georusztami czy teokratami przy budowie wzmocnionych nasypów i skarp. Podstawowymi funkcjami geowłóknin są: separacja, filtracja, ochrona, drenaż i wzmocnienie. Parametry geowłóknin są zróżnicowane i należy je dobierać w zależności od zastosowania oraz funkcji, których spełnienia oczekuje się przy konkretnym wykorzystaniu.